فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)سیاحت اندیشه در سپهر دین ( محمد لگنهاوسن )

دسته: فلسفه - کتب ترجمه شده
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۷۹ گرمتوضیحات :

این مجموعه درآمدی است بر اندیشهی دینی در عصر حاضر که عمدتا با منظری اسلامی در سه حوزهی کلی 'حقوق و سیاست'، 'دین و اخلاق' و 'فلسفهی دین' نگاشته شده است. بر این اساس در کتاب مباحثی از این دست مطرح گردیده است: کسانی که میتوانند وارد گفتوگوی تمدنها شوند، بازخوانی اسلامی حقوق بش، نقش شریعت در زندگی مسلمین، اسلام در رویارویی با فمنیسم، تاریخچهی کوتاهی از فمینیسم و نظریهی سیاسی فمنیستی، نقش زن در اسلام، مخالفت اسلام با سوسیالیسم، اخلاق و پیوند آن با دین، هشدارهای اسلام بر نقض اخلاق جمعی، اخلاق اصالت، راستگویی و دروغگویی در فلسفهی اخلاق، متفکران مسلمان و ضرورت آشنایی با الهیات نوین مسیحی، رابطهی فلسفه و الهیات در عصر پسامدرن، تجربهگرایی و فلسفهی اسلام، و علامه طباطبایی و الهیات فلسفی معاصر.مقاله هایی که در این مجلد آمده در فاصله میان سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۲ نگاشته شده است و بیشتر آنها در مجلات مختلف انگلیسی زبان در ایران به چاپ رسیده است. بسیاری از مقالات پس از ترجمه در مجلاتی نظیر نقد و نظر و معرفت به چاپ رسیده است. مقصود از عنوان مجموعه حاضر آن نیست که مباحث مطرح شده در آن مهم ترین موضوعات اندیشه اسلامی است، بلکه تنها پرداختن به برخی از موضوعات مورد بحث در میان مسلمانان مورد نظر بوده است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه