فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)کتابشناسی توصیفی روان شناسی خانواده (علیرضا فاضلی مهرآبادی)

دسته: روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ریال
۳۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۲۱ گرمتوضیحات :

به منظور زمينهسازيِ پژوهشهاي علمي در حوزة روان شناسي خانواده، توصيف بيـش از شش هـزار كتـاب علمي و معتبـر و كاربـردي، به زبـانهاي فـارسي و انگليـسي، بـررسي، و تنـها كتابهاي تـدوينيافته بر اساس يافتـههاي علمي كه به عنـوان منبع درسي يا كمكدرسي در دانشگاهها مورد استفاده قرار گرفتهاند توصيف شدهاند. دربارة ساير كتابهاي كاربردي نيز، تحت عنوان "منابعي براي مطالعه"، فقط به مشخصات كتابشناسيِ پژوهشها اشاره شده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه