فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)افضلیت امام از منظر عقل و نقل (محمد حسین فاریاب)

دسته: کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ریال
۲۰۷,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۷۹ گرمتوضیحات :

آموزۀ لزوم افضليت امام يکي از عقايد ديرين و امروزين شيعه است. در اين ميان، متکلمان اهل سنت نيز بيکار ننشستـه و شبـهات فـراواني بر اين آمـوزه وارد کرده اند. نويسنده در اين کتاب ميکوشد تا اولاً معناشناسي دقيقي از مسئلۀ افضليت ارائه دهد. ثانياً ادلۀ عقلي و نقلي شيعه را براي اثبـات ايـن آموزه بـررسي، و صحيح آنـها را از ناصحيح معرفي کند. ثالثاً گسترۀ افضليت امام را روشن سازد. رابعاً ميان لزوم افضليت مطلق يا افضليت نسبي امام، يکي را اثبات و ديگري را مردود سازد. خامساً پيامدهاي باور به لزوم افضليت امام را تبيين کند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه