فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)ماهيت و الزامات فقه پيشرفت - درآمدي بر فلسفه فقه نظام اجتماعي پيشرفت گرا (امين رضا عابدي نژاد داوراني)

دسته: حقوق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ریال
۲۱۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۴۵ گرمتوضیحات :

با پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي نظريه ولايت فقيه، اميد به برپايي نظام الهي و پرتوافکني آن در زواياي مختلف اجتماعي فزوني گرفته است. اين اميد و حيات البته بيتشويش ظلمت ظالمان مستکبر و جور و جهالت جامدان متحجر نيست. تکوين و تحقق پيشرفت و تمدن اسلامي در کشاکش نبردي دشوار، در مقابل جريانهاي توسعهگراي غربي از يکسو، و مقدسمآبان متحجر از سويي ديگر قرار گرفته است. معناي پيروزي در اين رويارويي و نبرد آن است که اهداف، ساختارها و سازمانهاي نظام اجتماعي، الگوها، قواعد و سياستهاي پيشرفت و ادارة نظام اجتماعي و در يک کلمه ماهيت و هويت نظام اجتماعي اسلامي بر پايه منابع معتبر اجتهادي فهميده و محقق شود.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه