فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بحران مالی و رکود جهانی پدیده فراگیر نظام سرمایه داری (جیمز پیترز - مترجم:اسماعیل سعیدان)

دسته: علوم سیاسی - کتب ترجمه شده
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ریال
۲۹۷,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۳۷ گرمتوضیحات :

کتاب پيش رو که جيمز پيترز آن را در سال 2008 نوشته، عمدتاً مربوط به فضاي جامعة امريکا و کشورهاي آن قاره است. درعينحال اطلاعات و تحليلهاي ارائهشده از جهات متعددي از نقشهها و الگوهايي پرده برميدارد که توسط صهيونيستهاي صاحبنفوذ در امريکا طراحي و اجرا ميشود و براي جمهوري اسلامي ايران و علاقهمندان به سياست خارجي مفيد است. اهميت اين کتاب از آن جهت بيشتر ميشود که توجه کنيم ايران يکي از اهداف اينگونه اقدامات امريکا و صهيونيستهاست و به همين جهت اين اطلاعات ميتواند در رويارويي با نقشههاي آنها چارهساز باشد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه