فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)



هولوکاست افسانه یا واقعیت (ابوالفضل رافعی)

دسته: علوم سیاسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۹۳ گرم



توضیحات :

نحوه برخورد غرب با هولوکاست و جلوگيري از تحقيقات علمي و مستند دانشمندان، نهتنها با ادعاي آزادي عقيده و بيان منافات دارد، بلکه خود حاکي از ساختگي و غيرواقعي بودن اين مدعاست.

واقعيت اين است که افسانه هولوکاست با فلسفه وجودي رژيم صهيونيستي و منافع حياتي صهيونيسم بينالملل و دولتهاي غربي ارتباطي ناگسستني دارد و برجسته کردن آن، صرفاً سرپوش نهادن بر ماهيت نامشروع اعمال توسعهطلبانه و جنايات رژيم اسرائيل در فلسطين و جهان است.



 







جستجو



سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*



عضویت در فروشگاه