فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بحران خاموش - واکاوی جامعه شناختی علل فرهنگی اجتماعی کاهش باروری در ایران (اسماعیل چراغی کوتیانی)

دسته: جامعه شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ریال
۲۱۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۹۳ گرمتوضیحات :

تغييرات رشد جمعيتي در ايران رشد منفي دارد و پيشبينيها نشان ميدهد که ايران در آيندهاي نهچندان دور با پديده پيري جمعيت روبهرو خواهد بود. اين خود ميتواند پيامدهاي منفي زيادي براي کشور داشته باشد.

اين اثر کوشيده است با نگاهي جامعهشناختي، عوامل فرهنگي ـ اجتماعي مؤثر در باروري را واکاود، و دراينميان به عوامل و زمينههاي کاهش باروري از سويي، و موانع ساختاري و فرهنگي افزايش آن در ايران از سوي ديگر نظر افکند، و ضمن تحليـل و تبـيين آنها، راهکارهايي براي افـزايش باروري و جلوگيري از کاهش آن، متناسب با آموزههاي اسلامي و اقتضائات راهبردي کشور مطرح کند، و براي نيل به اين هدف، به خوانشي جامعهشناختي از رويکرد اسلام به مسئلة جمعيت و باروري در قالب طراحي الگوي فرهنگي مطلوب و متناسب با جامعة ايران نيز بپردازد. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه