فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)ولایت تکوینی اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات (سید محمد حسن صالح)

دسته: کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ریال
۲۲۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۰۳ گرمتوضیحات :

بيترديد، يکي از مباحث مهم در باب امامت، شأن ولايت تکويني امام است که او بر اساس آن ميتواند در عالم تصرف کند. اما آيا اين تصرفات به دعاي امام است و فاعل اصلي خداست يا اينکه امام حقيقتاً فاعليت دارد؟ همچنين ولايت تکويني اهلبيت(ع) منحصر به برخي موارد است يا در کل مجاري هستي جاري است؟ اين پژوهش ميکوشد به اين دو پرسش پاسخ دهد و با استفاده از قرآن و روايات ماهيت و قلمرو ولايت تکويني اهلبيت(ع) را بازشناسي کند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه