فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نقد و بررسی نظریه های عدالت (احمد واعظی)

دسته: علوم سیاسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۸۱ گرمتوضیحات :

پژوهش دربارۀ عدالت و بهويژه عدالت اجتماعي، از آن دست مباحثي است كه بهرغم برخورداري از قدمت و تاريخ كهن، هنوز تازگي خويش را حفظ كرده است؛ به گونه­ اي كه امروزه به اصلي­ ترين و مهم­ترين مبحث فلسفة سياسي بدل شده است. اين كتاب ـ چنانكه از عنوان آن پيداستـ «نظريهمحور» است، نه «مسئلهمحور». به بيان ديگر، اين اثر با هدف حل و وارسي مسئله به مسئلۀ مباحث قابل طرح در قلمرو عدالت اجتماعي نوشته نشده است؛ بلكه مي­ كوشد با تمركز بر ديدگاهها و آراي برخي انديشمندان صاحبنام در اين عرصه، هم زواياي بحث را بيشتر آشكار كند و هم به داوري و ارزيابي تكاپوي علمي و ميزان كاميابي آنان در آشكار كردن و حل مسائل اين گستره بپردازد. ازاين ­رو در همة فصلها، پس از تبيين و توضيح آراي هر انديشمنـد در زمينة عدالت و مسائل مربوط بـه آن، بـه ارزيابي و نـقد آن ديدگاهها پرداخته است.     جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه