فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)مبانی و اصول عرفان عملی در اسلام (احمد حسین شریفی)

دسته: عرفان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۰۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۷۶ گرمتوضیحات :

نگارنده در اين كتاب كوشيده است با نگاهي محققانه، و بهدور از افراط و تفريط، به پارهاي از مبـاني و اصول عرفان عملي در اسـلام بپردازد. «رابطة سهگانة شريعت، طريقت و حقيقت»، «كثرتگرايي سلوكي»، «كرامات و كارهاي خارقالعاده»، «مكاشفات عرفاني»، «چيستي سلوك» و «چرايي سلوك» مهمترين مباني عرفان عملي به شمار ميآيند كه در اين كتاب بررسي و تحليل شدهاند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه