فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)آموزش پودمانی مبانی عرفان اسلامی (علی امینی نژاد)

دسته: کتب رتبه دار - عرفان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۶۸ گرمتوضیحات :

*  اثر تحسین شده در شانزدهمین دوره کتاب سال حوزه *كتاب مباني عرفان اسلامي كوشيده است با استفاده از ابزارهاي مختلف سادهسازي و تفهيم، همچون جدولها، كليشهها، نمودارها و پينوشتها در شانزده درس، درك مهمترين مباحث عرفان اسلامي را براي تعداد بيشتري از مشتاقان هموار سازد. اين كتاب، پس از واكاوي واژههاي «عرفان» و «تصوف»، به ابعاد گوناگون عرفان اسلامي پرداخته است و با گذري بر تاريخچة عرفان اسلامي تا زمان حاضر و عرضة تحليلي روشن از روششناسيِ عام عرفان اسلامي، ذهن خواننده را براي ورود به مباحث عرفان نظري آماده ميسازد. در اين حوزه، مخاطب با مهمترين اصطلاحات رايج در عرفان نظري، همانند وحدت شخصية وجود، تجلي و مراتب آن، حضرات خمس و انسان كامل آشنا ميشود و پس از ورود به فضاي پرجاذبة عرفان عملي، بحثهايي را دربارة سير و سلوك، سفرهاي چهارگانه، رياضت، عشق، استاد سلوك، كشف و كرامات و شطحيات از نظر ميگذراند.      جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه