فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)درآمدی بر نقش دانش اصول فقه در تفسیر قرآن (حسن صادقی)

دسته: علوم قرآنی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۹۳,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۹۳ گرمتوضیحات :

دانش اصول فقه در شناخت معانی واژگان و جمله­های قرآن کريم و مراد خدای متعال از آنها نقش اساسی دارد؛ همچنانکه در آگاهی از مـنابع و مستـندها و نیـز مبـانی تفسـیر قرآن تأثیر شایانی دارد. این کتاب، گام نخست در تبـیین این نقش است و به طور نسبی قرآنپـژوهان را با شـيوة درست و دقـيق تفـسير قرآن آشنا میسازد.  جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه