فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)فرزندان قانون روش های نظم آموزی به کودکان (مجید همتی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
۴۲,۷۵۰ ریال
وزن : ۸۷ گرمتوضیحات :

- روش های نظم آموزی به کودکان -با شلخته خواندن کودکي که اسباببازيهاي خود را جمع نميکند، وسايلش جمع نخواهد شد و اين برچسب به وي نظم و ترتيب نميآموزد بلکه تنها ممکن است در ذهنش تصويري نادرست از خودش ترسيم کند و اين رفتار موقتِ او، با برچسب شما به رفتاري هميشگي تبديل شود و در آينده نيز آن را تکرار کند.متأسفانه بسياري از والدين بهجاي آنکه درپی نظمآموزی به کودکانشان باشند، تنها ميخواهند آنان را کنترل کنند. ازاينرو، آنها را محدود ميسازند؛ تهديد يا تنبيه ميکنند؛ و به آنان دستور ميدهند. اين روشهاي کنترلکننده، در عمل بر کودکان و نوجوانان تأثيري مثبت نميگذارد. کودکي که به انجام کاري مجبور شده، درواقع تأثير نپذيرفته، بلکه تنها در آن لحظه براي فرار از تهديد، رفتارش را تغيير داده است.اما به راستی چه باید کرد؟ وچگونه میتوان نظم را به صورت یک عادت بینشی و رفتاری درست  در زندگی کودکان درآورد؟این کتاب پاسخی علمی و کاربردی به این دست سؤالهاست. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه