فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)عقل و روش پژوهش عقلی - گستره و محدودیت (محمد حسین زاده)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ریال
۲۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۴۹ گرمتوضیحات :

درباره منبع عقل از نگاه معرفتشناسي و در باره روش پژوهش عقلي از منظر روششناسي، پرسشهايي بنيادي فراروي ماست: آيا منبع عقل، دليل عقلي و روش پژوهش عقلي همواره و در همه مسائل معتبر است يا اعتبار آن به ساحتهاي ويژهاي اختصاص دارد؟ اگر عقل محدوديتهايي دارد و تنها در ساحتهاي ويژهاي معتبر است، آن محدوديتها کداماند؟ مهمتر از آن، در قلمروي كه عقل معتبر است، آن ساحت چه ويژگي يا ويژگيهايي دارد كه عقل و روش عقلي در آن كارايي دارد؟ به ديگر سخن، ملاک محدوديتهاي عقل چيست؟ ميتوان گامي به عقب برداشت و پرسيد اعتبار يا حجيت عقل به چه معناست؟ چرا عقل معتبر است؟ بلکه اصولاً عقل چيست؟

نوشتار پيش رو، اين مسائل را ميکاود و به پژوهش در باره چيستي عقل و روش عقلي، گستره، محدوديت و ملاک آن از نگاه عقلگرايان ميپردازد و در واکنش بدانها راه حلهايي پيش مينهد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه