فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)آموزه تحدیث در خوانش شیعه و اهل سنت (محمد تقی شاکر)

دسته: کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ریال
۳۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۸۱ گرمتوضیحات :

انگارهاي ميکوشد با همانندسازي امام و نبي، هر دو را بهرهمند از مبادي و منابع دانشي همسان معرفي کند و اين باور را برآمده از آموزههاي اماميه و حقايق نهاني اين مکتب تصوير کند. تبيين ارزش معرفتي اين انگاره با بررسي ماهيت، محتوا، فرايند و کارکرد تحديث و رابطة وحي با آن در ميراث حديثي شيعه و اهل سنت امکانپذير است. بازخواني آموزة تحديث با تأکيد بر ناگفتههاي آن، هدف اين پژوهش است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه