فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)رابطه نفس و بدن از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا (محمد ميري)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۸۸ گرمتوضیحات :

به باور ملاصدرا، نفس و بدن، دو مرتبه از وجود يگانه انساني هستند. در اين نگاه، دوگانگي مشائي، جاي خود را به يگانگي نفس و بدن داد.

لطيف ترين بخش مرتبه جسماني انسان، يعني روح بخاري، و متکاثف ترين بخش تجردي او يعني مرتبه مثالي نفس، به مثابه واسطه هايي هستند که ارتباط ميان بخش مجرد و جسماني انسان را ممکن مي سازند.

اگـر چـه اين نگـاه و تبـيين برهـاني - فلسـفي آن در حـوزه علم النفس فلسفي، مشحون از ابتکارات پراهميت حکيم صدرا است اما نبايد فراموش کرد که عارفان، سالها و بلکه قرنها پيش از او اين سخنان را به گونه اي، در کلمات خود داشتهاند. اين نکته، ضرورت توجه بيشتر و عميقتر به ميراث پرارزش علم النفس عرفاني را دوچندان ميکند. از اين رو مؤلف بر آن است تا به توفيق الهي، ساير ساحتهاي مهم علم النفس عرفاني را نيز از آثار آنها اصطياد کند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه