فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط بین الملل (هادی شجاعی)

دسته: علوم سیاسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۱۰,۰۰۰ریال
۴۰۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۶۵ گرمتوضیحات :

پيروزي انقلاب اسلامي ايران با تکيه بر عناصر جذابيتآفرين فرهنگی، از عوامل اصلي طرح ايده قدرت مبتني بر جذابيت و اقناع در روابط بينالملل بود. کتاب منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران در عرصه روابط بينالملل، ميکوشد با تبيين منطقي منابع جذابيتآفرين نظام اسلامي، زمينه بهرهبرداري مطلوب از اين منابع را در جهت اهداف بلند نظام فراهم آورد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه