فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بنيان هاي نظري تحول اخلاقي در قرآن کريم (صادق کريم زاده)

دسته: علوم تربیتی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ریال
۴۵۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۷۳ گرمتوضیحات :

تحول اخلاقي به چگونگي پديدآيي و تغييرات کيفي و کمّي اخلاق انسان در گستره عمر او مربوط ميشود. يافتههاي علمي در اين زمينه همه اقدامات عملي و مطالعات نظري در حوزة تربيت اخلاقي را زير نفوذ خود دارد. برخي از دغدغههاي پايه براي نظريهپردازان اين شاخه از روانشناسي تحولي، به ماهيت و چيستي آن، مبناي انسانشناختي، مؤلفههاي تشکيلدهنده و سازکار اين فرايند عمده مربوط ميشوند. اين کتاب با رويکردي اکتشافي به گزارش رويکردهاي عمده و پيشگام روانشناسان و نيز ارائة ديدگاههاي برگرفته از آيات قرآن کريم در باب مسائل چهارگانه فوق که بخشي از بنيانهاي نظري تحول اخلاقي را معرفي ميکنند، پرداخته است.وزیری / 396 صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه