فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)هستی شناسی (عبدالرسول عبودیت)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۷۰,۰۰۰ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۷۳ گرمتوضیحات :

انسان همواره با انبوهی از گزینههای رفتاری روبروست که فقط میتواند شمار محدودی از آن را برگزیند: چشم خود را به بعضی از دیدنیها بدوزد، به بخشی از شنیدنیها گوش فرا دهد، دست، پا و سایر اندامهای خود را برای انجام برخی از کارها به کار گیرد. همگام با رشد قوای بدنی، فکری و عاطفی و درهم تنیدن روابط گوناگون اجتماعی و افزایش اندوختههای علمی و مهارتهای عملی، دایرة گزینهها به صورت تصاعدی گسترش مییابد، به طوری که در هر لحظه هزاران کار امکان انجام مییابد و گزینش دشوار و دشوارتر میشود.

آنها، احساس ناامنی و نیز به عادت، تقلید، تلقین و سایر عوامل روانی و اجتماعی اشاره کرد. امّا مهمتر از همه عامل عقلانی یعنی « گزینش آگاهانه » است که با در نظر گرفتن همة گزینهها و بررسی تأثیر هریک در سعادت و کمال نهایی انسان، ترجیح و تعـیین گزینههای برتـر، والاتر و ارزشمندتر را به عهـده میگیـرد و نقـش خـود را در شکلگیری ارادة انسانی ایفا میکند. راز برتری حقیقی انسان را باید در برخورداری از همین عامل و به کارگیری آن جستجو کرد.

ارزشگذاری رفتارها، به شناخت معیارها و ملاکهای ارزشی و اخلاقی نیاز دارد ؛ و بررسی مسائل مربوط به آنها ما را به فلسفة اخلاق رهنمون میگردد. از سوی دیگر، فراهم شدن زمینة رشد و تعالی برای همة افراد جامعه، به نظم و امنیتی نیاز دارند که در سایة رعایت قوانین و مقررات اجتماعی حاصل میشود؛ و بررسی مسائل زیربنایی آنها در فلسفة حقوق انجام میگیرد. سرانجام، اجرای مقررات اجتماعی، به دستگاه اجرا کننده رسمی نیاز دارد تا متخلفان را به رعایت قوانین وادار سازد و تأمین مصالح اجتماعی را تضمین نماید و نیز روابط بینالمللی را بر اساس اصول قابل قبولی تنظیم کند؛ بررسی اینگونه مسائل نیز مارا به فلسفه سیاست سوق میدهد.  مؤلف : عبدالرسول عبودیت404 صفحه / وزیری جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه