فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)موجه یا مدلل سازی از نگاه معرفت شناسی معاصر (محمد حسین زاده يزدی)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ریال
۲۵۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۲۱ گرمتوضیحات :

نگاهي گذرا به معرفتشناسي، روشن ميسازد که در قلمرو اين دانش، بهويژه در دوره معاصر رويکردهاي گوناگون و مکتبهاي پرشماري شکل گرفتهاند. اين رويکردها و مکتبها، با وجودِ تمايزهاي فاحش، در طرح بسياري از مسائل کليدي و بنيادين معرفتشناسي مشترکاند؛ و از همين رو ميتوان مجموعهاي از آن مباحث را به گونهاي مسئلهمحور بررسي کرد؛ چنان که ميتوان به شيوهاي مکتبمحور، رويکردمحور يا شخصمحور نيز بدانها پرداخت.

افزون بر طرحي مسئلهمحور، که نتيجه آن کاوشهاي پنجگانه در معرفتشناسي است، نگارنده پارهاي پژوهشهاي تطبيقي در مباحث معرفتشناسي انجام داده است. در ادامه پژوهشهاي تطبيقي در حوزه رويکرد مبتني بر فلسفه تحليلي، وي مسئله موجهسازي را که از کليديترين مفاهيم در اين رويکرد است، چيستي، ويژگيها، طبقهبنديهاي آن از جمله درونگروي و برونگروي را کانون توجه قرار داده و در بارة آن در سه فصل به کاوش و پژوهش پرداخته است.193 صفحه / رقعیجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک