فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)شاخص های سبک زندگی اسلامی (جمعی از نویسندگان)

دسته: سبک زندگی - جامعه شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۶۲ گرمتوضیحات :

"سبک زندگي در چارچوب انديشه اسلامي اشاره به واقعيت بنياديني دارد که همه مفاهيم، تعاريف، ديدگاهها و روايتهاي معطوف به فرهنگ و تمدن از آن سرچشمه ميگيرند. از منظر اسلامي، سبک زندگي محتوا و روح عينيتيافته فرهنگ و تمدن به شمار ميرود. از اين رو، تعبير به "واقعيت اعلا" يا "بخش حقيقي ونرم افزاري تمدن"، مناسبترين بياني است که ميتوان در باب اهميت و جايگاه کانوني سبک زندگي بيان نمود. سبک زندگي از منظر اسلام داراي دو بعد ذهني و عيني يا صورت و محتوا است. بعد ذهني يا محتوايي سبک زندگي شامل بينشها، ارزشها، گرايشها، اهداف، آرمانها و جهتگيريهاي ذهني افراد است. در مقابل، بعد عيني و صوري سبک زندگي، مجموعهاي از رفتارهاي الگومند است که افراد به اقتضاي دنياي دروني و ضرورت هاي محيطي خود در عرصههاي مختلف زندگي نظير کار، مصرف، اوقات فراغت، و ... از خود بروز مي دهند."جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه