فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)معرفت شناسی در قلمرو گزاره های پسین (محمدحسین زاده)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ریال
۱۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۸۷ گرمتوضیحات :نوشتار پيش رو بخشي از کلان طرح"کاوشي در ژرفاي معرفتشناسي" است کـه بـه پژوهـش دربـارة معرفتشناسي تصديقات يـا گزارههاي پسين اختصاص يافته است.

در اين پژوهش پس از برشمردن پايههاي پسين، در بارة بديهي يا نظري و بلکه يقيني بودن آنها و نيز معيار صدقشان کاوش ميشود. سرانجام مباحث بسيار مهمي که برخي از آنها قضاياي پيشين را نيز در بر ميگيرد، طرح و بررسي ميگردد:

1.    معرفت ما به جهان خارج؛

2.    علم ما به ديگر اذهان؛

3.    صعود معرفتي در گزارهها. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه