فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نقش آموزه معاد در بازسازی علوم انسانی دستوری (حسن محیطی اردکان)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ریال
۱۲۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۴۵ گرمتوضیحات :

انديشمندان اسلامي همواره بر تأثير آموزههاي دينـي از جمله مبدأ و معاد بر علوم انساني تأكيد می ورزند. كتاب پيش رو ضمن ارائه تصويري از علوم انساني معاصر ميكوشد دورنمايي از علوم انساني دستوري برآمده از آموزههاي ديني، بهويژه آموزة معاد ترسيم كند. در اين پژوهش، بـا رويكردي تحليلي به مبـاحثي همچون تعريف و اهميت علوم انساني، ضرورت بـازسازي آن، ارزش فعاليتهاي اختياري انسان و روششناسي علوم انساني پرداخته شده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه