فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)ارزش معرفت شناختی دلیل نقلی ( عبدالله محمدی )

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۹۱,۳۶۰ ریال
وزن : ۵۹۰ گرمتوضیحات :

بخش چشمگيري از شناختهاي بشر، اعم از شناختهاي روزمره و شناختهاي ناظر به قلمرو دانش، از راه نقل ديگران به دست ميآيد. اين اثر، که نخستين کتاب به زبان فارسي در اين موضوع است، کوشيده است که مهمترين مباحث معرفتشناسان غربي دربارة چيستي، ارکان و وجوه اعتبار دليل نقلي را گردآوري و با انديشة متفکران مسلمان مقايسه کند.

تبيين اعتبار معرفتشناسي دليل نقلي، گام مهمي در عرصة معرفتشناسي پسين و نظامسازيهاي مبتني بر آن بهويژه علوم انساني اسلامي به شمار ميآيد. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه