فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بررسی مسئله رجعت از نظر متکلمان امامیه تا قرن هشتم (مهدی رودبندی زاده)

دسته: کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ریال
۱۷۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۵۸ گرمتوضیحات :

متکلمان اماميه با استفاده از آيات، روايات و ادلة عقلي مسئلة رجعت را تبيين کرده و به شبهات مطرحشده در اين زمينه پاسخ دادهاند. پژوهش پيش روي، ديدگاه متکلمان اماميه تا قرن هشتم را دربارة تعريف و مفهوم، امکان، وقوع، زمان، فلسفه و اهداف رجعت، افراد رجعتکننده و نيز شبهات مطرحشده در اين زمينه بررسي کرده است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه