فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)روان شناسی مهار خویشتن با نگرش اسلامی (حمید رفیعی هنر)

دسته: روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۵۶,۴۰۰ ریال
وزن : ۵۲۳ گرمتوضیحات :

نوشيدن الكل، اعتياد به سيگار و مواد مخدر، مصرف داروهاي ممنوعه، روابط جنسي پرخطر، رانندگي پرخطر، بدرفتاري، پرخاشگري، انواع جرم و بزه، خرجهاي افراطي، ناتواني در پسانداز پول، به تعويق انداختن کارها، بعضي از انواع چاقي، اختلالات خوردن، و... تنها بخشي از آثار ناتواني در مهار خويشتن است.

مفهوم "مهار خويشتن" امروزه تحت عناويني همچون "خودمهارگري"، "مديريت خود"، "خودداري" و "خودنظمجويي" در روانشناسي مدرن مورد توجه قرار گرفته است و پژوهشگران فراواني را به انجام تحقيقات علمي و ارائة مدلهايي در اين زمينه وادشته است.

اثر پيش روي تلاشي در جهت بررسي روانشناسانة اين موضوع و ارائة مدل تبييني آن بر اساس منابع اسلامي است. مؤلف کوشيده است تا ضمن ارائـة جديـدترين يافتـههاي علـمي در حـوزه خـودمهـارگـري در شاخههاي مختلف روانشناسي به ارائة يک الگوي نظري اسلامي براي تبيين فرايند مهار خويشتن بپردازد. مطالعة اين کتاب به مشتاقان علوم انساني اسلامي و روانشناسي بين فرهنگي و علاقهمندان به حوزة سلامت رواني پيشنهاد ميشود.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه