فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)فلسفه سیاست ( محمد جواد نوروزی )

دسته: علوم سیاسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ریال
۹۹,۰۰۰ ریال
وزن : ۱,۱۱۵ گرمتوضیحات :

فلسفه سیاست به کاوش درباره مسائل اساسی ناظر به اداره جامعه میپردازد و از روش فلسفی برای تبیین مسائل بهره میگیرد و در آن پرسشهای مهمی مطرحاند که اندیشمندان در طول تاریخ کوشیدهاند به آنها پاسخ گویند نظیر:

آیـا حکومت در جوامع انـسانی، یک ضرورت است؟ اگر حکومت ضروری است، حاکم و فرمانروای شایسته کیست و چه ویژگیهایی دارد؟ بهترین نوع حکومت، کدام است؟

این کتاب، مراد از فلسفه سیاست یعنی بحث از اصول و مسائل کلان حاکم بر سیاست را بـه بحث گذاشته است. فلسفه هرعلمی، مسائل کلان حاکم بر آن علم را بررسی میکند. بر این اساس، هر علمی دارای فلسفه آن علم است که در آن، علم مـورد نظر، بـه عنوان موضوع فلسفه، مورد مطالعه قـرار میگیرد. در عرصه سیاست نیـز ضرورت حکومت، مشروعیت حکومت و حاکم مورد بررسی فلسفه سیاست است.     جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه