فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)خودشناسی برای خودسازی ( علامه مصباح یزدی )

دسته: اخلاق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
۴۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۶۰ گرمتوضیحات :

موضـوع بحث عبارت اسـت از: «انسـان از اين نظـر كه موجـودى است كمال‌پـذير»، و هدف و فايده آن عبارت است از: «شناختن كمال حقيقى و راه رسيدن به آن»، و اسلوب آن عـبارت است از: «بررسى بينش هاى درونى خويش براى بازشناختن خواست‌ها و كشش‌هايى كه در وجود ما براى كمال نهاده شده، و عواملى كه ما را در راه رسيـدن بـه آن كمك مىكند و بـررسـى شـرايطى كـه مىتوان از آنها بـراى اين منظور بهره‌بـردارى كرد». 

براى اثبـات مطالب مـىكوشـيـم بــه دريافـت‌هاى وجـدانى و براهين ساده عقلى اكتفا كنيم، و بـا استـفاده از روشـن‌تـريـن و قـطـعىتـريـن معـلومات، به كشف مجهولات نايل آييم، و در موارد لزوم به دليل‌هاى پيچيده عقلى و نقلى اشاره‌اى مىكنيم.   جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه