فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)شناخت علل کجروی و راه های کنترل آن ( عبدالهادی صالحی زاده)

دسته: جامعه شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۹۰ گرمتوضیحات :

خردورزي هاي محققان دربارة شنـاخت علل کجروي و راه هاي کنـترل آن، اخيراً، درجهت نشان دادن اين واقعيت است كه بزه ديده صرفاً يك آماج منفعل جرم نيست؛ بلکه نقش آفريني او در پديد آوردن کجروي و کنترل آن، انکارناپذير است. رفتـار بـزهديـده، نوع تعامل او با ديگران، شيوة زنـدگي، بي حفاظي، بي مبـالاتي، محيط کجرو، فعاليت هاي روزمره، الگوهاي فرصت، الگوهاي فرهنگي و... همگي متغيرهاي مؤثر در ايجاد کجروي است که از ناحية بزهديده صورت مي پذيرد. توجه به نقش آفريني بزه ديده و متغيرهاي خرد و کلان مربوط به آن، در تبيين هاي کجروي که در گزارههاي ديني بيان شده، به صورت روشن و مفصل مشهود است؛ به گونهاي که اين امر يکي از ويژگيهاي نظام کنترل اجتماعي اسلام به شمار ميآيد.  جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه