فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)کاوشی در ژرفای معرفت شناسی 1 - معرفت چیستی امکان و عقلانیت (محمد حسین زاده)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ریال
۲۷۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۱۶ گرمتوضیحات :کتاب حاضر ـ معرفت؛ تعريف، امکان و عقلانيت ـ که ميتوان آن را فرامعرفتشناسي بهشمار آورد، در چهار بخش سامان يافته است:


1. مسئلة تعريف معرفت؛


2. مبحث امکان معرفت و عقلانيت آن؛ 


3. ارزيابي مهمترين ادلة اثبات ادعاهاي شكاكيت و نسبيت‏گرايي؛


4. بررسي نسبيتگرايي پيچيده و سوبژکتيويسم برخاسته از آن.


 


جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه