فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بازنمایی ژئوپلیتیکی غرب از اسلام و مسلمانان (رضا جنیدی)

دسته: علوم سیاسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۴۰,۰۰۰ریال
۳۰۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۹۲ گرمتوضیحات :

تصوير ذهني انسان ها از مکان‌ها چگونه خلق مي شود، و تصـوير خلق‌شده چه تأثيري بر مکان ها و مردم ساکن در آنها دارد؟ اين پژوهش، با بهره گيري از رويکردهـاي تحليـل گفتمان انتـقادي، شيـوه هـاي بـازنمايي اسلام و مسلمانان در رسانـه هاي غـربي را تحليل كرده است تا آگـاهي مردم را دربارة قدرت زبان و به ‌ويژه نقش آن در جفا و سلطة ژئوپليتيکي غرب بر سرزمين‌هاي اسلامي افزايش دهد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه