فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بررسی تطبیقی قاعده لطف در امامیه و آموزه فیض در مسیحیت کاتولیک (حسن دین پناه)

دسته: ادیان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ریال
۲۳۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۳۸ گرمتوضیحات :

از ديدگاه اماميه و کاتوليک، خداوند بر اساس دو اصل لطف و فيض، تدبيرهاي ويژه‌اي براي رساندن انسان‌ها به سعادت و رستگاري انجام داده است.

برجسته‌ترين امتيازهاي قاعدة لطف نسبت به آموزة فيض بدين قرارند: 1. طرح لطف، با عقل هماهنگي کامل دارد، اما بر آموزة فيض نقد‌هاي جدي عقلي وارد است؛ 2. جايگاه و حيثيت اختيار و قدرت در طرح لطف حفظ شده، اما ارادة آسيب‌ديده و عدم توانايي انسان براي رسيدن به رستگاري از پيش‌فرض‌هاي اساسي نقشة فيض است؛ 3. در طرح لطف عمل به تکليف و شريعت امري ثابت و ريشه‌اي است، درحالي که آموزة فيض مسيح، الغاي تکليف و شريعت انبيا را در پي‌ دارد. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه