فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)ساخت واقعیت اجتماعی (جان سرل) ترجمه: جواد عابدینی

دسته: فلسفه - کتب ترجمه شده
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ریال
۲۵۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۳۵ گرمتوضیحات :

واقعيت اجتماعي افزون بر جامعهشناسان، توجه فيلسوفان را نيز به خود معطوف داشته است. ميتوان فيلسوف تحليلي معاصر، جان سرل را برجستهترين فيلسوفي دانست که سرشت و ساختار واقعيت اجتماعي را از بعد فلسفي بررسي کرده است. وي نتيجة سالها تحقيقات خود را در کتاب ساخت واقعيت اجتماعي با رويکردي تحليلي مطرح ميسازد. سرل در اين کتاب به حوزهاي پرداخته که در کل سنـت فلسفة تحليلي تقريباً دستنخورده بوده، و آن عبارت از بررسي نظاممند نحوة وجود واقعيتهاي اجتماعي و بهويژه زيرمجموعة خاصي از آنها به نام واقعيتهاي نهادي است.  جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه