فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)شاخص مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی (محمد حسین خلوصی)

دسته: علوم سیاسی - سبک زندگی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ریال
۲۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۰۸ گرمتوضیحات :

مشارکت سياسي در ثباتبخشي، نفوذ و عمقيابي نظام سياسي نقش کليـدي دارد. نظام سيـاسي زماني به اهداف خـود نايـل ميشود که از مشارکت گستردة شهروندان برخوردار باشد. بر اين اساس مشارکت سياسي مطلوب يکي از ويژگيهاي مهم جامعة پيشرفته به لحاظ سياسي است. مطلوبيت مشارکت سياسي معطوف به سه حوزة بينش، ساختار و رفتار سياسي است. در هر يک از اين سه حوزه شاخصهايي از منابع ديني استـخراج شده است کـه ميتوانـد ميـزان مطلوبيـت مشارکت سياسي را در آن حوزه نمايش دهد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه