کسب رتبه کتاب «شایان تقدیر» در بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی (1396) برای کتاب نظام معرفت شناسی سینوی جلد 1 و 2

کسب عنوان کتاب شایان تقدیر

در بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی برای کتاب نظام معرفت شناسی سینوی جلد 1 و 2