اکتساب رتبه برای 5 کتاب: اصول و مباني امور فطری - دانشنامه اخلاق کاربردي - اسلام ناب و شبيخون انحراف - پيامبر(ص) از ديدگاه اهل بيت(ع) - نقش عرف در ارزش اخلاقي در بیستمین دوره کتاب سال حوزه (1397)