کسب جایگاه ناشر برگزیده توسط انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در بیستمین همایش کتاب سال حوزه (1397)