کسب رتبه کتاب «اثر شايسته تحسين» در بيست و يكمين دوره همايش كتاب سال حوزه (1398) برای 2 کتاب "آموزه تحديث در خانش شيعه و اهل‌سنت" و "نه فقط به خاطر پول"

کسب رتبه کتاب «اثر شايسته تحسين»

در بيست و يكمين دوره همايش كتاب سال حوزه (1398)

برای 2 کتاب "آموزه تحديث در خانش شيعه و اهل‌سنت" و "نه فقط به خاطر پول"