»»»توجه! به اطلاع می‌رسد ارسال بسته‌های پستی به دلیل تأخیر در اداره پست و حجم خریدها با تعویق 2 تا 3 روزه صورت می‌پذیرد «««

»»»توجه! به اطلاع می‌رسد ارسال بسته‌های پستی به دلیل تأخیر در اداره پست و حجم خریدها با تعویق 2 تا 3 روزه صورت می‌پذیرد «««