فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)مراتب روحانیت ونقش آن در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر ( عبدالرسول یعقوبی )

دسته: تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ریال
۲۶۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۷۴ گرمتوضیحات :

بدون ترديد، روحانيت شيعي ايران، اثرگذارترين جريان سياسي ـ اجتماعي در تحولات ايران معاصر است. بررسيهاي متعددي در مورد اين اثرگذاري انجام شده است؛ اما اين بررسيها نشان نميدهد که مراتب روحانيت به تفکيک هر مرتبه چه نقشي در تحولات داشتهاند. بررسيهاي تاريخي ـ جامعهشناختي نشان ميدهد که حضور روحانيت در تحولات مزبور بر اساس نوعي تقسيم کار ميان مراتب مختلف روحانيت صورت گرفته است. اين کتاب در واقع پاسخي است به اين سؤال که اولاً مراتب روحانيت چيست؟ و ثانياً هريک از اين مراتب چه نقشي در مهمترين تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران معاصر ايفا کرده است؟جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه