فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تبیین جامعه شناختی خلافت - بررسی انتقادی نظریه ابن خلدون (ابراهیم عباس پور)

دسته: جامعه شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ریال
۳۷۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۹۱ گرمتوضیحات :

ابنخلدون به عنوان انديشمند اجتماعي مسلمان عمدتاً در حاشية علم مدرن بازخواني ميشود؛ حال آنکه او متفکري اشعري است که وقايع مربوط به خلافت را بر مبناي ارادة الله و آموزههاي بنيادي تفکر اشعري و فقه مالکي، تحليل ميکند و تحولات جامعة اسلامي و دوران خلافت را امري تکويني ميداند.

تبيين اجتماعي ابنخلدون از خلافت مبتني بر آموزة "شوکت و کفايت" است که کثرت عِدّه و عُدّه متضمن آن است. از اين منظر، قيام امام حسين(ع) به سبب خطا در برآوردِ شوکت يزيد، اشتباه بوده، و نيـز قيام امام مهـدي(عج) به دليل ناکـافي بودن اعـوان و انصـار، غيرممکن خواهد بود. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه