خودی نشان بدهید

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

ابراز وجود یعنی با احترام و توجه به خواستة دیگران، بتوانید با جرأت از حق خود و خواسته تان دفاع کنید و نگذارید حقتان ضایع شود یا با اکراه به کاری مجبور شوید.

افرادی که در این زمینه مشکل دارند، نمی توانند از حق خود و خواسته هایشان به گونه ای مناسب دفاع کنند یا احساسات خود را به زبان آورند. آنان پیوسته از وضع موجود ناراحت اند و خود را سرزنش می کنند. راه حل این کار، سرزنش کردن خویش نیست، بلکه باید روش هایی را بیاموزیم تا برای همیشه بر این گونه مشکلات چیره شویم.