این نقش ها واقعی است

دسته: ازدواج
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

همه جهان صحنه یک نمایش است و زنان و مردان، بازیگران این صحنه اند. در نمایش، کارگردان نقش های نمایش نامه را بین افراد گروه تقسیم می کند و از لحظه ای که بازیگران وارد صحنه می شوند، نقشی را ایفا می کنندکه همه اجزای آن از قبل پیش بینی شده است؛ اما با ایفای ناهماهنگ نقش ها، انتظار نمایش عالی، بیهوده و بیجا خواهد بود.

در نظام خانواده نیز، کارکرد مناسب آن، بر توزیع نقش های خانوادگی استوار است. اسلام با تعیین نقش های اعضای خانواده، حیطه و مرز رفتار هر یک را مشخص می کند و تبادل نظر میان آن ها را آسان می سازد. برای هریک از اعضا حقوق و وظایفی را ترسیم می کند تا کارآمدی نظام خانواده دوچندان شود.