نوجوان در نقش شکیبایی

دسته: کودک و نوجوان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

از ما فاصله گرفته و دوست دارد بیشتر با دوستانش باشد؛ بسیار کم حوصله است؛ با کوچک ترین بهانه دعوا راه می اندازد؛ به راحتی نافرمانی می کند؛ بسیار تغییر کرده؛ نمی دانم در مقابلش چه کنم؛ پیش بینی رفتارهایش مشکل است و... .

اینها دغدغه های برخی والدین دربارة نوجوانشان است که نگران رفتارهای ناسازگارانة او هستند.

وقتی کودک به سن نوجوانی می رسد، تغییرهای گوناگونی را در جسم و روان خود تجربه می کند و نیازهای جدیدی را در خود می یابد. برخورد نادرست با این نیازها ازیک سوی، و افزایش هیجان ها که به سبب تغییرهـای هورمونی در این دوره به وجـود می آید از سوی دیگر، می توانند زمینة رفتارهای پرخاشگرانه و ناسازگارانه را در او ایجاد کنند.