فرزندان قانون

دسته: کودک
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

با شلخته خواندن کودکی که اسباب بازی های خود را جمع نمی کند، وسایلش جمع نخواهد شد و این برچسب به وی نظم و ترتیب نمی آموزد بلکه تنها ممکن است در ذهنش تصویری نادرست از خودش ترسیم کند و این رفتار موقتِ او، با برچسب شما به رفتاری همیشگی تبدیل شود و در آینده نیز آن را تکرار کند.

متأسفانه بسیاری از والدین به جای آنکه درپی نظم آموزی به کودکانشان باشند، تنها می خواهند آنان را کنترل کنند. ازاین رو، آنها را محدود می سازند؛ تهدید یا تنبیه می کنند؛ و به آنان دستور می دهند. این روش های کنترل کننده، در عمل بر کودکان و نوجوانان تأثیری مثبت نمی گذارد. کودکی که به انجام کاری مجبور شده، درواقع تأثیر نپذیرفته، بلکه تنها در آن لحظه برای فرار از تهدید، رفتارش را تغییر داده است.

اما به راستی چه باید کرد؟ وچگونه می توان نظم را به صورت یک عادت بینشی و رفتاری درست در زندگی کودکان درآورد؟

این کتاب پاسخی علمی و کاربردی به این دست سؤال هاست.