خود را به که بسپارم؟

دسته: خانواده
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

مدیر خانه کیست؟ نظر اسلام در این باره چیست؟ آیا برخورداری مردان از حق سرپرستی بر همسر، دلیل برتری جنس مرد بر جنس زن نیست؟ آیا مرد در مقام مدیر و سرپرست خانواده حق زورگویی و سلطه جویی بر همسر و فرزندان را دارد؟ آیا مرد حق دارد همسر خود را از خروج از خانه منع کند و حتی به او اجازه ندهد به دیدن پدر و مادرش برود؟ آیا ریاست شوهر بر همسر و خانواده به معنای آن نیست که زن هیچ اختیاری از خود ندارد و باید در همة امور، کاملاً مطیع و گوش به فرمان شوهر باشد؟ اصول حاکم بر مدیریت خانه و خانواده کدام اند؟ انواع روش های مدیریت خانواده چیست؟ کدام روش درست است؟ و...

پاسخ این پرسش ها و بسیاری از مطالب دیگر درباره مدیریت خانواده را در این کتاب خواهید یافت.