شهد شیرین شادی

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است بهتر این است که من خاطر خود خوش دارم

آیا هرگز به این مسئله اندیشیده اید که شاید دچار کمبود شادی و نشاط باشید و چهرة همواره درهم شما، به قضاوت منفی دیگران دربارة شما بینجامد؟ زندگی پر از سختی و فرازونشیب است، اما این بدان معنا نیست که تحمل ناپذیر و عذاب آور است. شما با جست وجوی شادی و گشاده رویی به فردی تبدیل خواهید شد که می تواند روابط مؤثرتری با دیگران داشته باشد. این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید حتی در سخت ترین شرایط، شاد باشید و شاد زندگی کنید.