حسابی مصرف کنیم

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

الگوی مصرف صحیح به معنای مصرف درست و بجا از امکانات با توجه به وضعیت زمانی، مکانی و... بــرای رسیدن به بالاتــرین بهره وری است.

بی تردید این الگوی صحیح، نقشی بسزا در زندگی عزتمندانة انسان ایفا می کند؛ درحالی که غفلت ازآن به آسیب های بسیاری در ابعاد فردی، اجتماعی و... خواهد انجامید.