خدا در زندگی کودکان

دسته: کودک
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

در نوشتۀ حاضر، کوشیده ایم با گردآوری اطلاعات دینی و روان شناختی موجود در این زمینه، شما را با دنیای کودکانتان بیشتر آشنا کنیم و جایگاه مفهوم خداوند را از نگاه کودکان بررسی کنیم. گرچه تنها توانسته ایم گوشه ای از این اطلاعات را گردآوری و ارائه کنیم.

بی شک مطالعة این اثر، هیچ گاه شما را از جست وجوها و خلاقیت های عملی در کاربست راهکارها و شیوه ها باز نخواهد داشت.