تحصیلات با طعم شکلات

دسته: تحصیلی و شغلی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

کسانی که باور دارند می توانند به موفقیت تحصیلی دست یابند، با انگیزش بیشتری در تکالیف چالش انگیز شرکت می کنند. چگونگی احساس ما دربارة خودمان، بر آنچه باور داریـم و می توانیم انجام دهیم، به طور اساسی تأثیر می گذارد. اگر باور داشته باشیم که کاری برایمان امکان پذیر است؛ و اگر از خودمان انتظار داشته باشیم که باید بر پیشامدهای زندگی مان اثر بگذاریم در مسیری قرار می گیریم که به خرسندی و موفقیت خواهد رسید.